کافی شاپ فنجون یکی از بهترین کافی شاپ های مشهد است وازدید بسیاری ازساکنان مشهد بهترین کافی شاپ این شهر است.

کافی شاپ فنجون