منتخبی از مراکز ورزشی مشهد

مجموعه ورزشی بدن سازی وآبی سامانیه ، آدرس : مشهد -سامانیه 13 ، تلفن تماس: 8842340 - 8842445 - 0511

استخر هتل پارس مشهد ، خراسان رضوی - مشهد بلوار وکیل آباد - نبش خیابان صیاد شیرازی  ، تلفن: 0511-8689200-5